۱۳۸۸ فروردین ۱۷, دوشنبه

ویرانی

تمام طول عید وقتی از سرما دندان‌هایم به هم می‌خورد و از شلوغی کلافه می‌شدم ، به نوروزهای آفتابی و ساکت تهران فکر می‌کردم . وقتی سیه‌چشم با ذوق بسیار خبر بارش برف را داد ، رویایم پوکید !!!