۱۳۸۸ شهریور ۱, یکشنبه

نوشتن روی باد

پیش از شما
به سان شما
بی‌شمارها
با تار عنکبوت
نوشتند روی باد
کاین دولت خجسته‌ی جاوید زنده باد
شفیعی کدکنی
دزدیده شده از اینجا